PLUS Dental Clinic
PLUS Dental Clinic
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / Privacy Policy
ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) บริษัท พลัส เดนทัล คลินิก จำกัด


บริษัท พลัส เดนทัล คลินิก จำกัด (“เรา”) ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในระหว่างการใช้งานบนเว็บไซต์ https://www.plusdentalclinic.com หรือแพลตฟอร์มอื่นใดภายใต้การบริหารจัดการของเรา ตลอดจนการใช้บริการแบบออฟไลน์ เช่น การให้ข้อมูลผ่านเคาน์เตอร์คลินิกตามสาขาที่เราจัดไว้บริการท่าน นโยบายนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลต่างๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับจากท่านโดยตรงหรือเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สามก็ตาม โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวม และประเภทของการบริการตามความประสงค์ของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการที่ได้รับการร้องขอนั้นเสร็จสมบูรณ์ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้
• ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลข HN หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
• ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เฟชบุค ไลน์ และอีเมล
• ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
• ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ
• ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนรับของสมนาคุณ ข้อมูลการรีวิว
• ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ใช้บริการ และการเข้าชมเว็บไซต์
• ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System
• ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ข้อมูลการรักษา รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพ ผลการทดสอบ ผลการวินิจฉัย
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา การแพ้ยา และแพ้อาหารของท่าน
• ข้อมูล Feedback และผลการรักษาที่ท่านให้ไว้
เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• การจัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของเรา
• การนัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของเรา
• การประสานงานและส่งต่อข้อมูลซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อ หรือให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น
• การยืนยันตัวตนของท่าน
• การส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการเสนอความช่วยเหลือ
• การอำนวยความสะดวก และนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน
• การตลาด การส่งเสริมการขาย และลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร
• การสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียน
• การสำรวจความพึงพอใจ วิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
• การบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
• การรักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยขณะอยู่ในพื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการของเรา
• การสมัครงาน การเป็นพนักงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
• การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
• วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม และเราจะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
• บริษัทในเครือข่าย ธุรกิจคู่ค้า และธุรกิจพันธมิตร
• ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่เรา หรือดำเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของเรา เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต
• เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
• หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลกากร
• หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม
เว็บไซต์และแพลตฟอร์มอื่นภายใต้การบริหารจัดการของเรา อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลที่สามดังกล่าว

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย
เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมรัดกุม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเราอย่างเคร่งครัด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อเรา หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการใช้สิทธิของท่านดังต่อไปนี้
• สิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูลและขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเอง
• สิทธิคัดค้าน หรือระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน
• สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และอาจขอให้ลบ หรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านในกรณีที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
• สิทธิร้องเรียนในกรณีที่พบว่าการใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ไม่เป็นไปตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้หรือไม่เป็นการประมวลผลตามที่มีสิทธิตามกฎหมาย
• สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ให้ความยินยอมได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือโดยสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน โดยการที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด อาจส่งผลให้เรามีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมวลผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้ง และท่านอาจขาดความสะดวกในการได้รับบริการจากเรา

ช่องทางการติดต่อเรา
หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน และหากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2096 9659 หรือตามที่อยู่นี้
บริษัท พลัส เดนทัล คลินิก จำกัด
147,149 ซอยสุขุมวิท 101/2 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้เราทราบ ได้แก่
• ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง
• เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม หรือรายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
• เบอร์โทรและอีเมลของท่าน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้ง ให้ท่านทราบด้วยการอัพเดตข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้หากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อแผนก Compliance ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2096 9659